Thuja occ. 'Columna'
?ywotnik zachodni 'Columna'
'Columna' to w?ska, kolumnowa, szybkorosnaca odmiana ?ywotnika. ?redni przyrost roczny wynosi ok. 20 cm.
Ga??zki krótkie, intensywnie ciemnozielone.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Junip. Media Pfitz. Compacta
P?o??ce iglaki na skarpy i zbocza
Miejscem bardzo szczególnym w naszym ogrodzie mo?e by? skarpa, zbocza lub murki. Sposób ich zagospodarowania zale?y jedynie od naszej inwencji twórczej. Zbocza, skarpy i murki mo?na tworzy?, podwy?szaj?c teren wokó? fundamentu altany, domku lub tarasu.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Picea pungens (?wierk k?uj?cy)
CHOINKI
Du?e drzewo o pi?knym, regularnym, sto?kowym pokroju, osi?gaj?ce po 30 latach 10-15 m wysoko?ci. Ga??zie sztywne, odstaj?ce pod k?tem prostym od przewodnika. Ig?y sztywne, niebieskozielone do srebrzystych, k?uj?ce. Z wiekiem drzewa przyjmuj? coraz bardziej srebrzystoniebieskie zabarwienie.
Wymagania glebowe i wilgotno?ciowe bardzo ma?e. Du?a odporno?? na zanieczyszczenie ?rodowiska. Polecany do nasadze? pojedynczych i kompozycji ogrodowych oraz szpalerów.
Cz?sto wykorzystywany jako bo?onarodzeniowa choinka.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Picea glauca 'CONICA'
?wierk Conica
Kar?owa, bardzo popularna odmiana ?wierka, tworz?ca g?ste, regularne sto?ki. Osi?ga po 10 latach 1 m wysoko?ci. P?dy cienkie, sztywne; ig?y krótkie, zielone. Wymagania glebowe i wilgotno?ciowe przeci?tne. Polecana do ogrodów skalnych i wrzosowiskowych, pojemników, balkony i cmentarze

WSPANIALE WYGL?DA JAKO DEKORACJA ?WIATECZNA

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Junip. Media Pfitz. 'Glauca'
Ja?owiec p?o??cy 'Glauca'
P?o?aca odmiana ja?owca o zabarwieniu niebieskim.
Krzew zupe?nie ?ciel?cy si? po ziemi tworz?cy dywanow? form?.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Th. occ. Holmstrup
?ywotnik zachodni Holmstrup
Thuja occidentalis (?ywotnik zachodni) Holmstrup.
Odmiana sto?kowa, wolno rosn?ca, osi?gaj?ca w wieku 10 lat do 2 m wys. P?dy g?sto u?o?one, ciemnozielone.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Cham.Laws.'Stardust'
Cyprysik Lawsona Stardust
Odmiana silnie rosn?ca. W wieku 10 lat osi?ga wysoko?? oko?o 3 metrów.
Pokrój sto?kowy, zwarty.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Th.occ.'GoldenGlobe'
?ywotnik zachodni Golden Globe
Kulista odmiana o powolnym wzro?cie, osi?gaj?ca w wieku 10 lat ok. 0,8m szer. Kolor z?ocisto?ó?ty.
Wymaga dosy? ?yznych i wilgotnych gleb. Polecana do sadzenia w ma?ych ogrodach, do mieszanych kompozycji barwnych.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Buda dla psów
Dla naszych pupili...
Buda dla psa wykonana z drewna, ocieplana, dach pokryty dachówk? bitumiczn?.
Wyst?puje w dwóch wielko?ciach, dla mniejszych i wi?kszych pupili.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Th.occ.Smaragd
?ywotnik zachodni Smaragd
Thuja occidentalis (?ywotnik zachodni) Smaragd.
Jedna z najlepszych sto?kowych odmian ?ywotnika, o ?rednio silnym wzro?cie, osi?gaj?ca w wieku 10 lat ok. 2,5 m wysoko?ci. Ga??zki delikatne, ciemnozielone, nie br?zowiej? w okresie zimy.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Wytwornik mg?y
T?czowa mg?a
Niezawodne, solidne urz?dzenie z zast?pcz? wielobarwn? diod? emituj?c? ?wiat?o / lamp?.


Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Claber - schemat nawadniania
System nawadniaj?cy
Woda jest niezb?dna dla prawid?owego rozwoju ro?linno?ci. Chaber pomaga nam korzysta? z wody w sposób najlepszy z mo?liwych, proponuj?c szeroki wybór domowych systemów nawadniaj?cych; bez wzgl?du na to, czy interesuje ci? nawadnianie naziemne, kropelkowe, czy w ziemi, zaspokoisz wszystkie potrzeby ro?lin. Wszystko to dzi?ki wyj?tkowej fachowo?ci Clabera i nieustannemu d??eniu do innowacyjnych rozwi?za?.


Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


FIGURY I FONTANNY OGRODOWE
Figury i fontanny ogrodowe wykonane z wysokogatunkowego betonu odpornego na warunki atmosferyczne.
Wykonane w bogatym zestawie kolorystycznym imituj?c tym samym ró?ne materia?y t.j.: marmur, mied?, piaskowiec, stary kamie?.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Pinus Ponderosa
Gdy przestaj? kwitn?? kwiaty... ozdob? bonsai
Sztuka hodowli miniaturowych ro?lin w odpowiednio dobranych donicach, nadawanie im pi?knych naturalnych kszta?tów narodzi?a si? w Chinach za panowania dynastii Tang,618-907r W ?redniowieczu przenios?a si? do Japonii gdzie do ubieg?ego stulecia by?a przywilejem najwy?szych rang? samurajów. W tradycji japo?skiej umiej?tno?? ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie a wiele bardzo wiekowych ro?lin przekazywane jest jak spadek. Dopiero w latach wspó?czesnych przenios?a si? do Stanów Zjednoczonych i Europy.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Ligustrum Oval. Aureum
Odporny ?ywop?ot... Ligustr
Jeden z najpopularniejszych ?ywop?otowych gatunków w naszym kraju. Jest to ro?lina z rodziny oliwkowatych, bardzo plastyczna . Z ?atwo?ci? daje si? formowa? , o wyborze tego gatunku decyduje te? jego du?a wytrzyma?o?? na mróz, zanieczyszczenia powietrza a przede wszystkim cena sadzonki.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


?ywop?ot z iglaków
Ro?liny iglaste s? doskona?ym materia?em na ?ywop?oty.
Za wyborem tych ro?lin przemawia ich szybki wzrost , du?a wytrzyma?o?? na mróz , odporno?? na choroby i szkodniki , dobrze znosz? okresowe susze.
S? to ro?liny zimozielone co stanowi dodatkowy atut ich wyboru .

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Irga
Krzew ogodów i parków - irga
Irgi mog? by? ma?ymi krzewami o pok?adaj?cych si? ga??ziach lub niewielkimi drzewami o pokroju wzniesionym. Dobrze rosn? na glebach ?yznych i próchniczych, ale równie? s?u?? im pod?o?a suche i lekkie, a nawet kamieniste. Znakomicie znosz? pe?ne nas?onecznienie, gorzej rosn? w miejscach zacienionych. Do miejsc zacienionych polecamy: Cotoneaster dammeri i Cotoneaster lucidus.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Cyprysik lawsona 'Kelleris'
'Kelleris' to odmiana cyprysika o z?oto-?óltej barwie ?usek. Pokrój sto?kowaty. Ga??zki lekko przewieszaj?ce si?, wachlarzykowate.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Berberis th. 'Red Jewal'
Berberys Red Jewal
Niski, kolczasty krzew o g?sto rozmieszczonych ga??ziach i ozdobnych brunatno - czerwonych li?ciach. Maksymalnie dorasta do 1 metra wysoko?ci.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Thuja Danica
?ywotnik zachodni Danica
?ywotnik zachodni Danica to krzew kar?owy kulistego pokroju, osi?gaj?cy maksymalna wysoko?? 0,5 metra.

Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...


Cyprys nawóz mineralny
Cyprys - kompletny nawóz mineralny pod iglaki
Kompletny nawóz mineralny granulowany, przeznaczony do nawo?enia drzewek i krzewów iglastych.
Cyprys stosowany pod iglaki zapewnia ich prawid?owy wzrost oraz skutecznie zapobiega brunatnieniu ro?lin.


Data aktualizacji: 2013-01-02

więcej...